کارکرد (مقالاتی در فلسفه تکنولوژی)

کد شناسه :68008
کارکرد (مقالاتی در فلسفه تکنولوژی)