استعاره و مجاز با رویکردی شناختی

کد شناسه :70624
استعاره و مجاز با رویکردی شناختی