مدیران و چالش های تصمیم گیری (درآمدی به روان شناسی تصمیم گیری و قضاوت)

کد شناسه :87364
مدیران و چالش های تصمیم گیری (درآمدی به روان شناسی تصمیم گیری و قضاوت)